Historia 1b (Uppdrag 3)

5-descubrimientos-que-desmienten-la-historia-1

Fråga: 

Fråga 1:

a) Gör en översiktlig beskrivning av de (som du tycker) fem viktigaste följderna av det andra världskriget.

b) Analysera de viktigaste orsakerna till att nazisterna kunde ta makten i Tyskland 1933.

c) Läs s 326-327 om GULAG. Gör en analys. Finns det några likheter/skillnader med nazisterna och förintelsen?

Svar från studerande: 

Mina val av följder har sin grund i de politiska, ekonomiska och moraliska efterföljderna som varit ett direkt resultat av andra världskriget som kommit att påverka både samtiden och framtiden. De är tagna ur ett makroperspektiv där beslut eller konsekvenser kommit att påverka stora delar av världen och vår historia till dagens datum.

    1. USA blir en supermakt. USA har redan sedan första världskriget kunnat etablera sin industri då kriget inte utkämpats på Amerikansk mark vilket gynnat den amerikanska exporten, infrastrukturen och samhället. Efter första världskriget så hade USA möjlighet att bli en storspelar på den industriella och politiska marknaden. Men då andra världskrig kom att slå ner och förstöra stora delar av Europa och de ledande industriella och politiska länderna så hade USA ännu en epok där de kunde utveckla sin industri och vapenarsenal på hemmaplan utan att den kom att krigsskadas. Detta som direkt resultat av USAs geografiska position då Tyskland och dess allierade inte hade kapaciteten att bekämpa kriget på olika fronter i Europa och den nordamerikanska kontinenten. Detta resulterade i att USA växte i ekonomi och infrastruktur samtidigt som övriga ledande länder gick i motsatt håll. När Tyskland slutligen slogs ner fick USA en än mer stark politisk position i världen.
    2. Imperialismen sätter punkt. De olika stormakterna i Europa började efter andra världskriget att avkolonisera stora delar av världen. Detta gällde dock främst imperialistländerna Storbritannien och Frankrike. I och med Atlanta deklarationen som betonar alla nationers rätt till självständighet så vart det svårare för imperialistländerna att behålla sin makt i den tredje världen och allt fler länder utropade sig självständiga. Indien bland annat fick sin självständighet 1947.
    3. Förenta Nationerna FN föds ur det ruinerade Europa för att vara ett fungerande organ som hade till uppgift att förena alla nationer under ett paraply för att säkerställa att liknande konflikter undviks via diplomati. När det grundas 1945 var endast 51 länder medlemmar och utvecklats till idag där 193 länder tagit plats. Utöver politik så arbetar FN även bistånd, flyktingar, sjukdomar, mänskliga rättigheter mm för att sätta den standard mänskligheten ska sträva efter i olika frågor. En av deras stadgar man bland annat kan finnar på deras hemsida är: ”att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden,” och man menar här första och andra världskriget. FN kom att ersätta det redan existerande organet NF.
    4. EU började ta from efter andra världskriget då olika länder sätt samman en allians för att inledningsvis föra diskussioner emellan länderna för att säkerställa att ett nytt världskrig skulle få möjlighet att få växa fram. Dock så fann man även att detta var ett bra forum att föra ekonomiska diskussioner länderna emellan för att öka produktionen i de olika staterna. Man kallade det ekonomiska samarbetet för Kol- och stålunionen och bildades 1951 där allt fler och fler länder anslöt sig till alliansen som så småningom bildade EU.
    5. Palestina-Israel konflikten. Ett indirekt resultat av andra världskriget är världens kanske mest långdragna konflikt. Redan innan andra världskriget hade en del av Palestina lovats bort till den judiska befolkningen för att bilda en fristad i. Nyheterna om förintelsen hade chockad hela världen och påskyndade processen. Dock så bröt konflikter ut mellan araberna och de migrerande judarna och Storbritannien som var koloniallandet överlät frågan till FN som rekommenderade att landet skulle delas i två där Israel och Palestina skulle bildas. Än till idag tvistas och krigas det om vart dessa gränser skall dras.

http://www.fn.se/fn-info/om-fn/fns-historia/
 
Analysera de viktigaste orsakerna till att nazisterna kunde ta makten i Tyskland 1933.
 
Vid en analys av orsaker som ledde till att nazisterna kunde ta makten i Tyskland kan många olika faktorer komma att spela en direkt eller indirekt roll. Dock kan tydligt finna faktorer som spelat en särskilt stor roll.
 
Inledningsvis måste man tala om det första världskriget och Tysklands förlust. I och med förlusten så straffades Tyskland hårt av Versaillesfreden där stora summor skadestånd skulle betalas, landet kolonier togs över samt att man ockuperade stora delar av Tysklands industririka områden. Straffet för första världskriget skulle komma att påverka landet ekonomiska, sociala och politiska situation mycket. Man reglerade även Tysklands armé. I och med det stora skadeståndet och att landet försökte stötta sin industri så trycktes stora summor sedlar upp vilket ledde landet i en inflation där i princip pengar tappat allt värde. Utöver detta slog börskraschen hårt i världen och kom att drabba Tyskland mycket hårt då det redan till stor del arbetslösa folket vart än mer pressat av arbetslöshet och fattigdom. Ur detta växte ett enormt socialt missnöje där tyskarna ansåg sig förödmjukade av Versaillesfreden och gick ut i olika upplopp som slogs ned av militären. Samtidigt växte högerextrema och konservativa krafter i landet som menade att demokratin i landet inte gav något positivt resultat och ville därmed övergå till diktatur igen.
 
Dessa tider blir en plattform för radikala partier att växa vilket även skedde i Tyskland där nazisterna började starkt gå framåt i sina val. Tyskland hade vid detta tillfälle allmän. Inledningsvis på 1920 talet hade inte nazisterna stor inflytande men börskraschen kom att ändra på detta. När den ekonomiska situationen åter försämrades så ökade inflytandet enorm mycket på kort tid. Det skulle inte dröja länge innan NSDAP skulle bli Tysklands största parti. Dock så var det flera andra extrema högerpartier som också ökade sitt inflytande vilket ger anledning till att fördjupa sig i frågan kring varför just nazistpartiet lyckades växa så mycket på så kort tid. Hitlers talförmåga var troligtvis en bidragande faktor men inte den avgörande. Tillskillnad ifrån många övriga partier så kampanjade nazistpartiet konstant och inte bara vid valtider. Han propagerade konstant mot kommunismen och den dåvarande liberala regeringen som gång på gång fick avgick på grund av minoritet i parlamentet. En politisk oro sträckte säg över landet och man sökte sig efter en man som kunde ta kontroll för ett stabilt Tyskland. Hans historia var också en faktor där han frivilligt ställt upp i första världskriget för att slåss för Tyskland. Han försökte även ta över makten med en statskupp som misslyckades där han dömdes till fem års fängelse och började skriva sin berömda bok Mein kamp. Han blev satt på fri fåt redan efter nio månader och återgick till det politiska livet.
 
Resultatet blev som tidigare nämnt att partiet vann röster i det missgynnade, arbetslösa, förnedrade och fattiga Tyskland. Hitlers parti tog allt fler röster och ökade sin väljarkår från 2,6 procent 1928 till 18,3 år 1930. Ytterligare två år senare så fördubblades detta till 37 procent och nazistpartiet blev därmed Tysklands största parti. De lyckades dock inte än bilda en regering med majoritet. Valet efter succévalet visade dock att Hitlers parti började minska men planer på att göra om Tyskland till en demokrati hade redan tagit fart. Hitler lyckades tillslut i början på 1933 bilda en koalitionsregering som hade majoritet i parlamentet och tog själv plats som rikskansler.
 
Mycket kort därpå, februari 1933 så anläggs Tysklands riksdagshus i brand och detta blev ett ypperligt tillfälle för Hitler att göra sin makt över Tyskland total. Hitler la skulden på de kommunistiska partier och sa även följande: ”Nu finns det inget förbarmande, den som ställer sig i vår väg slår vi ned […] De kommunistiska riksdagsmännen måste hängas redan i natt!”  Redan dagen därpå tog Hitler sitt första steg mot diktatorskap och utfärdade ett dekret som helt avskaffade de rättigheter inom Weimarförfattningen. Man startade även en kampanj där man aktivitet förföljde alla politiska motståndare till den nya makten men även judar, utvecklingsstörda, homosexuella osv. Knappt 6 månader senare, 14 juni så hade Hitler förbjudit alla politiska motståndare och fria val avskaffades. Han tog även över presidentrollen efter den dåvarande presidentens död och makten blev nu total och komplett kring Hitler och Nazistpartiet.
 
Analys
Tider av missnöje brukar människor söka sig till missnöjespartier som oftast ställer sig väldigt kritiska till den rådande makten. Tyskland var inget undantag. Anledningen till missnöjet var en stor faktor till nazisternas framgångar. I och med Tysklands förlust i andra världskriget så hade människor blivit hårt drabbade av de politiska, ekonomiska och sociala följderna. Man kände sig förnedrade och förlorade mycket av sin stolthet då landet ockuperades av bland annat Frankrike. Man kände även sig besviken och chockad över att man förlorade krigen. Till detta så fick landet betala extremt stora summor till de vinnande länderna. Till en början så lyckades landet någorlunda stabilisera sin ekonomi men börskraschen i USA gjorde även starka avtryck i Tyskland och ekonomin dök och arbetslösheten sköt i höjden. I kombination med att försöka rädda sin egna industri så sattes landet i en av historiens djupaste inflationer där sedlar och penning i princip saknade allt värde. Människor förlorade nu även sina besparingar och sattes i än djupare misär samt att regeringarna avlöste varandra ihop om att lösa landets problem.
Ser vi till vår tid så är detta inte ovanligt att missnöjespartier ökar sitt stöd stort i tider av sociala, ekonomiska och politisk oro. Ser vi till Europa i vår egen tid så finner vi att många missnöjespartier ökat i stöd av olika anledningar. Det kan handla om migrationsfrågor som vi i Sverige diskuterat länge där Sverigedemokraterna tagit plats i riksdagen. Men ett än tydligare exempel är Grekland där det länge rått politisk oro till följd av deras statsfinanser. Arbetslösheten i landet bredde ut sig massivt i och med att statsfinanserna var ohållbara och människor förlorade mycket av sina besparingar. Partiet Gyllene Gryning lyckades här öka sitt mandat i parlamentet och fick 7 % av landets röster. Partiet är ett extremt radikalt höger parti som klassas som nynazistiskt. Precis som i Grekland och i vår egen tid där vi talar om historians mörka sidor för att lära oss av det så skedde detta i Tyskland. Man sökte sig efter ett parti som ställde sig kritisk till regeringen och sökte ändring. Här kom Hitler att attrahera människor till sitt parti. Hitler hade även kommit att lära sig ifrån sina föregångare vad gäller propaganda och kom därför att fokusera mycket på att bygga upp en propagandamaskin som skulle hjälpa honom både att ta över makten i landet men även övriga Europa. Propagandan drev så hårt att man i viss kontext kallas det för en massmanipulation. Väl invald i parlamentet så censurerades allt som kunde tala emot nazismens ideologi. Skolan ändras till att följa de samma tankegångar och politiska partier kom att avskaffas helt och hållet. Detta var i sin tur möjligt i och med att Hitler och hans parti vid makten kom att investera mycket i infrastruktur och militär vilket kom att minska arbetslösheten och öka sympatier för Hitlers parti. Slutligen var det riksdagshuset som sattes i brand som var det avgörande steget mot en totaldiktatur där han till en start hävdade att kommunismen skulle avskaffas helt och hållet samt la skulden på dem, det dröjde dock bara månader innan alla partier utom nazistpartiet vart helt förbjudna. Dock så säger händelsen något väldigt tydligt, att Hitler länge planerat att införa total diktatur i landet men inväntade korrekt tidpunkt för att vända det emot alla som stod emot honom. Riksdagsbranden var ett ypperligt tillfälle som han kom att utnyttja väl.

Man ska även se detta ur ett europeiskt perspektiv. Precis som boken upplyser så ställer man sig frågan hur de övriga stormakterna i Europa och övriga världen tillät detta hända. Man kan resonera ur två olika perspektiv. Bland annat så ansåg många att straffet som Tyskland fick efter första världskriget var så pass hårt att man kände att man behövde lätta på trycket vilket kan varit en faktor till att man inledningsvis var avvaktande till expansionen. Tyskland rustade upp sin militär starkt över vad de var tillåtna till enligt Versaillesfreden vilket inte straffades. Man sympatiserade helt enkelt med landet och valde att se det som utveckling istället för ett hot. Utöver det finns skäl att resonera kring att man ville undvika konflikter så långt som det bara gick. Första världskriget hade visat hur kostsamt ett krig på hemmaplan verkligen kunde vara och man valde strategiskt att vara passiv för att undvika en återupprepning av det. Här vill jag ändå resonera i att en upprustning inom den militära sektorn borde varit en varningssignal och en gräns i sanden man redan då borde uppmärksammat och protesterat till.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gyllene_gryning
http://www.ur.se/Produkter/181289-Hitlers-fotografer-Propagandans-grunder#Mer-om-programmet

Inledningsvis så kan man konstatera att både Hitlers och Stalins läger var koncentrationsläger. Dvs läger där man koncentrerar människor som man av olika anledningar vill särskilja ifrån samhället. Dock så finner jag att de människor man vill särskilja ifrån samhället inte densamma i Hitler och Stalins fall. Hitler som såg mer till etnicitet (judar, romer osv) så såg Stalin att placera de som hotade den rådande ordningen och kritiker av makten samt brottslingar i Sovjet. Jag har svårt att se att Hitler inte använde sina koncentrationsläger för att omintetgöra sina motståndare men såg lägrets huvudsakliga uppgift att förvara och avrätta etniska minoriteter som han ansåg hade ett lägre värde.

Ser vi sedan till lägrens uppgift förutom att förvara fångarna så byggdes de två olika lägren upp av 2 helt olika skäl. Hitlers Tyskland hade fram till att koncentrationslägrens framväxt avrättat judar via direkt avrättning där judar blivit uppradade och direkt avrättade av tyska soldater. Detta visade dock ge stora psykiska problem för de tyska soldaterna vilket tvingade fram en annan lösning. Att gasa ihjäl judarna, en idé som vuxit fram ur dess användande inom vården där man gasade ihjäl människor man ansåg kunde hota och försvaga folkstammens kvalité. Men en del judar vart också tvingade att arbeta på lägren, dock endast de man ansåg kunna klara av avsevärt hårt arbete, övriga skickades omgående in till gaskammarna. Alltså är det tydligt att trots att vissa judar och andra fick arbete vid ankomst till lägret så var dess huvudsakliga syfte att avrätta judar, romer, homosexuella och politiska motståndare.

Ser vi till Stalins koncentrationsläger så var syftet med lägret annorlunda. Koncentrationslägret där hade en samhällsuppgift som stod för en viktig funktion i uppbyggandet av industriella Sovjet som hela världen vid tidpunkten diskuterade. Förutom att lägret stod för den funktionen så användes det för att straffa bland annat upprorsmakare, politiska motståndare och andra hårt, ofta utan rättegång. Arbetet på lägret var obarmhärtigt, hårt och slitsamt. Flera människor dog av svält och kyla och tvingades arbeta i svåra miljöer där de utsattes för skadliga gaser osv. På grund av detta så dog flera miljoner människor i dessa läger. Man kan alltså se att syftet med lägret inte var att döda eller avrätta de intagna trots att detta blev ödet för de flesta på grund av de grymma förhållandena. Detta märker vi av även när vi läser texten i boken. Beria argumenterar i sin text för att de intagna i lägren inte kan arbeta tillräckligt i och med att deras kost är för klen och inte räcker till. Han menar att ifall vi ökar denna kost kommer arbetet att öka markant. Han använder samma argument för att även öka tillgången på arbetskläder.

Han går vidare till att diskutera vilkorlig frigivning och anser att det är ett misstag. Han vill ha kvar de intagna under hela deras straff för att de ska vara till så stor nytta som möjligt för lägret. Han tar även upp hur olika intagna ska straffas för att vara olydiga, hoppat arbete eller försökt fly och tar upp ett antal straff. Han skriver i slutet på det stycket: ”De mest förhärdade sabotörerna bör bli föremål för strängare juridiska åtgärder, inklusive det slutliga straffet”. Detta tolkar jag att han även vill tillämpa eller ha möjlighet till att tillämpa avrättningar men ha den högt på straffskalan då han fortfarande vill bevara arbetskraften. Han skriver senare i stycket att sådana åtgärder ska offentliggöras för medfångarna. Han menar alltså att avrättning kan avskräcka andra ifrån uppror och olydnad vilket i det långa loppet ger mer arbetskraft.

Man kan alltså se att trots att miljoner människor dog i dessa två hemska lägren så var syftet för de två helt olika. Hitlers läger var rent av utrotningsläger dit man tog judar, romer, homosexuella mm för att i huvudsak avrättas. Stalins läger var i huvudsak till för att bygga upp det industriella Sovjet. Båda två en mörk del av vår historia.

Kommentar från lärare: 

Här finns en uppsjö av händelser och fenomen att välja bland: Kalla kriget, FN bildas, staterna tar större ansvar för den enskilde medborgarens välfärd, delningen av Tyskland och Europa i ett kommunistiskt öst och ett mer demokratiskt-kapitalistiskt väst, koloniernas frigörelse, Kol- och stålunionen som föregår EEC/EG/EU, starten på rymdåldern. Sen kan man ju tolka hur konsekvenserna utvecklas mer i eller mindre i detalj.

Mycket bottnar i Versaillesfredens villkor. Fredsvillkoren var mycket hårda. 134 miljarder guldmark var t.ex helt orimligt enligt de flesta bedömare. Det var främst fransmännen som var rädda för att tyskarna skulle resa sig igen och som ”eldade” på i förhandlingarna. Fransmännen ville också ha revansch för nederlaget 1870-71. Sammantaget var dessa saker utmärkt grogrund för dolkstötslegender och annat som spelade antidemokratiska krafter i händerna. I Tyskland försökte man skapa ett nytt samhälle med Weimarrepubliken demokrati och stabilitet. Resultatet blev det omvända då följden blev ett antal svaga minoritetsregeringar som på något sätt ”bevisade” att demokrati inte var något för Tyskland (i varje fall enligt vissa). Kuppförsök från både vänster och höger. Gamla preussiska värderingar och nya rörelser som nationalsocialismen vinner mark på de demokratiska partiernas bekostnad.

Orsakerna till vanvettet var olika. Regimerna utnyttjade skickligt maktapparaten som b.la bestod i en hemlig polis och kontroll av medborgarna. Stalin ville industrialisera landet till vilket pris som helst (vilket också lyckas) men till priset av enormt lidande. Stalin ägnade sig bland annat åt förflyttning av hela folkgrupper till det system av läger som Gulag utgjorde. Hitler hade en idé om ett folk, en nation, en ledare. Vad gäller massmorden finns det också en skillnad: nazisternas systematik i utrotning av framförallt judar saknar motstycke då det skedde i industriell skala i förintelseläger, exempelvis Auschwitz-Birkenau. Man kan säga att det Stalin sysslade med var främst politisk utrensning där man inte inriktade sig på en speciell folkgrupp, medan Hitler ägnade sig åt rasmässig utrotning som var planerad i förväg.


Fråga: 

Fråga 2.

a) Redogör för bakgrunden till den moderna staten Israels bildande 1948.

b) Vilka är de största ”stötestenarna” i konflikten? Gör en analys.

c) På s 384-385 finns artikeln ”Ett land, två folk”. Gör en självständig analys av artikeln och titta särskilt på ordval, faktaval och förklaringar.

Svar från studerande: 

Tyvärr så utgör denna fråga en av de mest infekterade konflikterna vi sett under senare 1900 talets andra halva. Frågan kring Palestina Israel kan diskuteras ur ett religiöst perspektiv där judendomen anser att landet ”Kanans land” har lovats bort av Gud till judarna. Ur ett politiskt perspektiv så anser man att britterna som då var kolonisatörer av marken lovat bort landet till den judiska befolkningen i och med att de levt i exil i flera tusen år, något som skedde efter första världskriget. Konflikten ligger i att britterna även hade lovat bort landet till den redan inhemska befolkningen som då bodde där, palestinierna. Detta skapade redan då frustration folken emellan. Andra världskriget och förintelsen ökade sedan på viljan och takten för ett judiskt hemland. 1948 gick det brittiska mandatet ut för Palestina och Israel utropade sig självständigt samma dag, den 14 maj 1948 där man deklarerade sig självständiga. Detta skapade frustration hos de arabiska grannländerna som valde att anfalla Israel den 15 maj där Israel gick ut som segrare. Flera krig slogs 1956 och 67 där Israel gick ut som segrare och ockuperade mer mark än den ursprungliga delningskartan ifrån FN. Hundra tusentals palestinier fick fly sina hem vilket utgör en av de ”stötstenar” som idag diskuteras. FN-resolutionen 194 fastställer att alla palestinska flyktingar har rätt att återvända till sina hem.

”Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible;” http://www.si-info.org/1948/index.php?id=29.

Ockupationen utgör även en stötsten som diskuteras i de politiska arenorna då västbanken varit ockuperat av Israel sedan 1967 och Gaza under blockad sedan 2006. Utöver detta så byggs allt fler bosättningar på palestinsk mark ockuperad av Israel vilket ytterligare försvårar en diplomatisk lösning.

Utöver detta så är gränser en fråga som fortfarande måste lösas. Man har helt enkelt inte kommit överrens om vilka gränser som skall gälla för den palestinska och israeliska staten.

Andra stötstenar är att under 2005 vann Hamas det demokratiska valet i Palestina men godkändes inte av Israel eller Usa då dessa är terroriststämplade. PLO som tidigare varit den styrande kraften i Palestina och Hamas som nyligen vart invalda kom heller inte överrens kring maktdelningen vilket skapade en diplomatisk kris i landet. PLO fortsatte att styra över Västbanken medan Hamas tog över Gaza. Ända sedan dess har Palestina haft två olika partier som styr två olika delar av landet vilket har försvårat fredssamtalen med Israel då PLO och Hamas står långt ifrån varandra.

C)
Till en start så kan man tydligt se hur de två olika texterna är vinklade till sin fördel (vilket är helt naturligt). Dock så inser jag när jag läser texterna att ingen av de två texterna tar upp samma argument för att rättfärdiga eller orättfärdiga den historiska utvecklingen sedan konflikten länderna emellan startats.

 

Man ser att texten är uppdelad i 3 olika stycken där man inleder med att förklara bakgrunden till kriget. Att det judiska folket accepterat FNs plan på delning av landet men inte araberna utan att ge en riktig förklaring till varför så är fallet.

Ser vi till fakta som presenteras i de två olika så lägger den israeliska texten sin tyngd på FN, förhandlingar och politik och dess önskan att uppnå en stat med uppbackning av dessa avtal som de respekterat och är nöjda med. Man går vidare i det andra stycket med att förklara och visa hur det judiska folket till följd av att araberna inte accepterat den delningsplan judarna accepterat får utstå attacker ifrån flera olika arabländer samt hur man med en knapp utrustad armé lyckats försvara sig och till och med ockupera delar av arabernas länder. Man talar om suveränitet och fädernesland för att förklara att man även ur ett historiskt perspektiv ser sig ha rätten att bosättas i landet.

Tredje stycket går vidare med att visa hur landet redan vid det här laget stod på egna ben och fungerade som en stat.

Man menar också på att landet snabbt utvecklade sig till ett område med fungerande ekonomiskt, politiskt och socialt och endast saknade en ”identitet” eller ett namn för att bli en stat. Man menar även på att den staten med invandringsfaktan man påvisar i texten är den ända staten tillgänglig för judar att fly förföljelse och förtryck samt att man tar det ansvaret och öppnar dörrarna för en massinvandring av judar som erhåller direkt medborgarskap.
Tillskillnad ifrån det synsättet så presenterar den palestinska texten ett annat synsätt där man istället ifrån att utgå ifrån FNs delningsplan som rätt försöker resonerar att i att den var orättvis. Man menar att det palestinska folket utgjorde 70 % av landets totala invånare vilket borde givit de mer än de 47 % de erbjuds i delningsplanen. Man försöker även förklara hur terrorattentat ifrån den israeliska sidan drev skräck hos palestinierna vilket fick de att fly för att visa på vilka grymma metoder de israeliska styrkorna använde sig av för att driva igenom sin sionistiska agenda med att lägga allt mer land under sig. Här talar man alltså om antalet flyktingar Israel fördrev ifrån sina hemländer, siffor som nästan är identiska med antalet flyktingar Israel tog emot kort efter bildandet av Israel. Man talar om att Israel fördrev 750 000 flyktingar ifrån sina hem med sin skräckpropaganda och genom att förstöra byar.

För att stoppa detta förklarar den palestinska texten att de omkringliggande arabländerna markerat öppet att man inte kommer att tillåta detta. Här förklarar man att Israel även lät sig utropas dagen innan det brittiska mandatet gick ut vilket inte nämns i den israeliska texten där man istället säger att man utropades samtidigt som det brittiska mandatet gick ut. Här talar man istället om den israeliska militärens överlägsenhet kontra den israeliska bilden på sin ”klena” militär och förklarar att bildandet efter kriget med de omkringliggande arabländerna visar sig vara omöjligt i och med att Israel ockuperat än mer av de palestinska områdena och delat upp Gaza och Västbanken mellan Egypten och Jordanien samt att man fortsatta att fördriva människor ifrån sina hem, ca 80 000 ifrån västra Jerusalem.

Ser man till de två texterna så kan man som jag inledningsvis se att ingen av de två olika parterna talar om samma argument eller fakta. Man talar inte om felaktigheter och grymheter ifrån sin egna sida och man försöker ”övervinna” läsaren via värdesatser och värdepåståenden. Den israeliska texten talar avslutningsvis om hur många flyktingar man kan ta emot nu när man äntligen etablerat en stat som länge varit fungerande men man talar inte om staten som avvecklades i samband och antalet flyktingar som fördrevs istället. Den palestinska texten talar mycket om hur landets medborgare fördrevs och mördades men inte om vilka politiska medel man tog sig till för att försöka förhindra detta.

Jag ser inte att någon av dessa två texter är objektiva och representativa för att förklara konflikten som egentligen har sin grund i att ett land lovades bort till två olika folk.

 

Egna ord:
Måste tillägga att jag själv är ifrån Palestina och därav så är det inte alltid simpelt att vara objektiv vad gäller denna fråga.

Kommentar från lärare: 

Statens Israels grundande är en lång process som sträcker sig från sionismens bildande på sent 1800-tal och vidare över Balfour-deklarationen fram till tiden efter Andra världskriget då Storbritannien släpper ärendet i knät på det nybildade FN trots att området varit ett brittiskt protektorat sedan slutet av Första världskriget. De nybildade arabstaterna ser bildandet som en förolämpning bl.a. för att även den arabiska befolkningen i Palestina hade lovats självständighet. Krig utbryter och sedan dessa har konflikten pågått. En konflikt med både politiska och religiösa förtecken.

I artiklarna ser man klart hur de olika sidorna argumenterar för sin sak och tar upp fakta som passar deras argument.

Publicerad av Joe

Hey! Vanlig kille i Svealand som studerar lite ämnen i samband med jobb för att till HT16 fortsätta med högskolestudier. Är varken överambitiös eller avdankad, hamnar där mitt emellan. Thats it!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: